El còmic es ven un 19% més a l’Estat espanyol el 2015 respecte al 2014


Segons les darreres dades de la Federación de Gremios de Editores de España publicades a l’informe Comercio Interior del Libro en España 2015, la facturació del còmic a l’Estat espanyol el 2015 respecte a l’any 2014 va augmentar un 3,2%, i va passar dels 58,80 milions d’€ als 60,68 i es va vendre un 19,1% més. Es van editar un 8,7% més de títols, passant del 2.551 als 2.772 i un 8,7% menys d’exemplars editats que l’any 2014, passant dels 15.818 als 14.439. El preu mitjà l’any 2015 es va situar en 7,23 € enfront dels 8,35 € del periode anterior.

A la taula 1 es presenten les dades evolutives generals del sector del còmic a l’Estat espanyol com a percentatges sobre el total de llibres. Les matèries que conformen el total de llibres es classifiquen en: literatura, infantil i juvenil, text no universitari, científico-tècnic i universitàri, ciències socials i humanitats, llibres pràctics, divulgació general, diccionaris i enciclopèdies, còmic i altres. L’any 2015 el pes del sector del còmic al conjunt de llibres se situa al voltant del 3% atenent a les diferents magnituds de la taula. Els títols en catàleg suposen el 2,2% sobre el total, els títols editats un 3,5%, els exemplars editats un 6,4%, la xifra de facturació un 2,7% i els exemplars venuts un 5,4%. Els títols editats i els exemplars venuts han augmentat, la xifra de facturació s’ha mantingut i els títols en catàleg, els exemplars editats i el preu mitjà han disminuit lleugerament respecte al 2014.

Taula 1. Dades generals del sector del còmic a l’Estat espanyol

taula 1

Font: Federación de Gremios de Editores de España

Pel que fa als canals de comercialització dels còmics, els quioscs, el correu + club + internet + subscripció, les cadenes de llibreries i les llibreries, són els principals canals a través del quals es venen.  A la taula 2 es presenten dades evolutives dels canals de comercialització del sector del còmic a l’Estat espanyol indicant el pes de cadascun dels canals sobre el total de facturació del sector. S’observa un ascens en tots els casos, excepte els quioscs i el correu + club +  internet + subscripció. L’any 2015, els quioscs van suposar un 28,9% sobre el total de facturació, les cadenes de llibreries un 19,8%, les llibreries un 14,6% i el correu + club + internet + subscripció un 16,7%.

Taula 2. Canals de comercialització del sector del còmic a l’Estat espanyol

taula 2

Font: Federación de Gremios de Editores de España

Contextualitzant amb l’àmbit d’estudi de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram), es presenten a continuació les dades desagregades per el cas català i valencià. Del total de les 775 empreses agremiades del sector del llibre a l’Estat espanyol, un 37,29% es troben a Catalunya i un 7,09% al Pais Valencià, un 44,38% pel total de l’Euram. L’edició en les diferents llengues autonòmiques està encapçalada pel català, que representa el 13,4% dels títols editats i el 8% dels exemplars produits. La resta de llengües no supera el 2% dels títols editats ni dels exemplars produits. L’ordre d’importància segons els títols editats, després del català, són el gallec amb un 1,4% i l’euskera amb un 1,6%.

Quant a les matèries, són el text no universitari i infantil i juvenil les que concentren en major mesura l’edició de títols i exemplars en els gremis amb edició en el seu propi idioma. A més, és important el pes de la literatura i de les ciències socials i humanitats. A Catalunya, el 89,7% de la facturació es va repartir entre la venda de libres de text no universitari (45,2%), literatura (22,2%), infantil i juvenil (17,6%) i ciències socials i humanitats (4,8%). Al Pais Valencià la facturació està repartida pràcticament en tres matèries, text no universitari (69,9%), infantil i juvenil (16,3%) i literatura (12,6%). El còmic presenta dades més moderades.

A la taula 3 es mostra un resum de les principals dades del sector del còmic pels gremis català i valencià. S’observa com el 2015, un 2,2% del total de còmics editats a l’Estat espanyol són en llengua catalana, la tirada mitjana en català és del 36,1%, un 0,8% dels exemplars editats són en aquesta llengua, així com un 3,2% del total de títols vius (no descatalogats). La xifra de facturació del còmic en català suposa l’1,7% del total del sector a l’Estat espanyol

Taula 3. Dades generals del sector del còmic (gremis català i valencià). Any 2015

comic copia

Font: Federación de Gremios de Editores de España

La facturació del còmic en format electrònic va augmentar un 15,5% l’any 2015 respecte a l’any anterior, i va arribar als 126.000 euros per el conjunt de llibres venuts a l’Estat espanyol. Això representa el 0,1% del total de vendes en format electrònic del sector editorial. Centrant-nos en el sector del còmic, el format electrònic va suposar una facturació de 115 milers d’€, un 4,3% del total de la facturació del sector editorial digital a l’Estat espanyol. No es presenten dades per llengues pel sector del còmic però si pel conjunt de matèries. El 90% de la facturació digital a Espanya prové de llibres electrònics editats en castellà i el 8,3% dels editats en català.

Les dades presentades per la Federación de Gremios de Editores de España inclouen únicament les empreses associades a algun dels següents gremis o asociacions i que han tingut activitat editorial el 2014: Asociación de Editores de Madrid (AEM), Gremi d’Editors de Catalunya (GEC), Gremio de Editores de Euskadi (GEE), Asociación de Editores de Andalucía (AEA), Asociación Galega de Editores (AGE), Associació d’Editors del Pais Valencià (AEPV), Associació d’Editors en Llengua Catalana (AELLC), Gremio de Editores de Castilla y León (GECYL), Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y Material de Enseñanza (ANELE).

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.