El País Valencià lidera l’augment de les exportacions a l’Euram en el període 2010-2016


L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) augmenta les seves exportacions en un 48,3% l’any 2016 respecte l’any 2010. El País Valencià és l’economia que més ha augmentat les exportacions, amb un 69% des del 2010, seguit de Catalunya amb un 40,7%. Si s’analitza el detall dels productes que més han contribuït a aquest augment, s’observa com les exportacions en el sector de l’automòbil han passat de 694 milions d’euros l’any 2010 a més de 1.000 milions el 2016 (un increment del 92,6%). En segon lloc, tant el sector de les semimanufactures (acer, ferro, productes químics, etc) com el de manufactures de consum (tèxtil, calçat, joguet, cuir, etc) també han experimentat increments significatius en les exportacions i han augmentat un 53,5% i un 52,8% respectivament. En valors absoluts, aquests tres sectors són els que més han contribuit a augmentar les exportacions.

exports euram

Font: Datacomex

Comparat amb l’Estat espanyol, en aquest cas els majors increments es produeixen en el sector de les manufactures de consum (un 71,7%), els béns d’equip (un 62%) i els aliments (un 53,6%) en el mateix període analitzat. A abast global, les exportacions de l’Estat espanyol han augmentat un 44,7% l’any 2016 respecte el 2010.

exports estat espanyol

Font: Datacomex

Finalment, el pes de les exportacions de l’Euram sobre el total de l’Estat espanyol suposa gairebé el 40%. Destaca el sector de les semimanufactures (un 48,57%), el de les manufactures del consum (un 46,77%) i el sector de l’automòbil (un 40,53%).

Taula 3 copia

Font: Datacomex

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.