L’Euram ja representa un 38,8% de les exportacions de l’Estat espanyol


Les exportacions de l’Euram (Euroregió de l’Arc Mediterrani) han augmentat de 6.048 milions d’euros l’any 2011 fins a 7.091 el 2016 (increment del 18,3%), mentre les de l’Estat espanyol ho han fet en un 9,9% (des de 16.614 milions d’euros el 2011 fins a 18.267 el 2016). Això significa que l’Euram ha augmentat el seu pes relatiu de les exportacions estatals des d’un 36,4% l’any 2011 fins a un 38,8% el 2016. Si es tenen en compte els diferents sectors d’activitat, s’observa com tant a l’Estat com a l’Euram hi predominen les exportacions del sector semimanufacturer (metalls, ferros i productes químics), seguit dels béns d’equip en el cas espanyol o sector de l’automòbil en el cas de l’Euram, amb un incremenent significatiu l’any 2015.

 

Font: Datacomex i Departament d’Estadística d’Andorra

Per territoris, a Catalunya hi destaca el sector semimanufacturer, molt per sobre de qualsevol altre àmbit econòmic, sumant l’alimentació i l’automòbil en el cas del País Valencià. Amb quantitats molt inferiors es troben les Illes Balears i Andorra, on hi predominen les exportacions de béns d’equip, com ara instruments d’òptica o maquinària i aparells elèctrics o electrònics.

 

Font: Datacomex i Departament d’Estadística d’Andorra

 

Una altra estadística interessant és el nombre d’empreses per sector d’activitat. Malgrat que Eurostat no ofereix estadístiques actualitzades homogènies pels diferents territoris d’Europa, s’observa com l’Euram representa un 33,1% de les empreses de l’Estat espanyol i un 6,5% de total d’empreses de la Unió Europea. Aquestes empreses es concentren fonamentalment al sector de comerç i reparació de vehicles i de professionals, científics i tècnics. Si bé el nombre d’empreses no reflecteix la importància econòmica d’un sector determinat (s’haurien de consultar altres variables com ara el volum de facturació o el valor agregat brut), sí que pot indicar l’estructura empresarial de cada sector d’activitat.

 

Finalment, també es proporcionen dades dels costos laborals. Eurostat no ofereix dades actualitzades més enllà de l’any 2012, malgrat que el cost laboral per hora no diferirà significativament, almenys en termes relatius. S’observa com l’Euram i l’Estat espanyol són territoris amb els costos laborals més baixos de la Unió Europea amb diferència. Mentre a la regió de Brussel·les, el cost per hora ascendeix a més de 45€/hora l’any 2012, ho fa fins a 22€/hora en el cas de l’Euram. Això posa de manifest els nivells salarials que es troben al sud d’Europa, més enllà de gaudir d’un cost de vida més econòmic.

 

Font: Eurostat

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.