La inversió estrangera a l’Euram el primer semestre de 2017 puja un 32,5% respecte al mateix periode de 2016


El Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat publica de manera semestral les xifres sobre inversió i desinversió estrangera a cada territori de l’Estat espanyol. Un dels darrers estudis presenta dades anualitzades del 2014, 2015 i 2016, on s’observa com el pes de l’Euram sobre la resta de l’Estat espanyol augmenta progressivament des d’un 20,5% el 2014 fins a un 23,8% el 2016. Això implica una inversió bruta estrangera de 4.130 milions l’any 2014 fins a 5.583 milions el 2016. Per territoris de l’Euram (Euroregió de l’Arc Mediterrani), Catalunya concentra la major part de la inversió (al voltant del 80% de la inversió extrangera a l’Euram).

 

El mateix estudi també mostra dades de la desinversió estrangera a cada territori. S’observa com l’any 2016, hi ha un fort increment de la desinversió extrangera a l’Euram. Si bé podria pensar-se que Catalunya és el principal element de desinversió extrangera (per temes més aviats polítics), s’observa com les Illes Balears concentren gran part d’aquest augment, passant de 35 milions desinvertits el 2015 fins a 734 el 2016 (1.997% d’increment).

 

 

Inversió i desinversió estrangera de gener a juny 2017

A continuació es proporciona una anàlisi de l’evolució de la inversió i desinversió estrangera a l’Euram i a l’Estat espanyol durant els primers semestres de l’any (gener a juny), incorporant les darreres dades de 2017. Sembla que hi ha hagut un augment d’un 32,5% d’inversió estrangera a l’Euram el primer semestre de 2017, en comparació amb el primer de 2016. No obstant, el pes relatiu de l’Euram sobre la resta de l’Estat espanyol es manté al voltant del 18-19%, lluny de les xifres assolides l’any 2015 amb un 28,9% d’inversions estrangeres a l’Estat espanyol concentrades a l’Euram.

Pel que fa a les desinversions, malgrat observar un augment des de 462 milions d’euros el primer semestre de l’any 2016 a 1.018 el primer semestre de 2017, cal subratllar la disminució en el pes d’aquestes desinversions a l’Euram. Mentre el primer semestre de 2016 van representar un 24,7% de les desinversions de l’Estat espanyol, tan sols representen un 15,9% al primer semestre de 2017. De fet, s’observa que l’increment més important es produeix a la Comunitat de Madrid (+450,6%), on es desinverteixen 4.372 milions d’euros el primer semestre de 2017.

 

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.