La realitat virtual serà mòbil, o no serà


La innovació és un fet diferencial de les economies desenvolupades. El següent mapa presenta el percentatge de persones dedicades a la ciència i la tecnologia l’any 2015. S’observa com majoritàriament les economies de la franja Mediterrània tenen, generalment, menys població dedicada al sector científic i tecnològic. Per contra, Gran Bretanya, els països escandinaus i el centre d’Europa (Suïssa, sud d’Alemanya o Països Baixos) disposen d’un percentatge més elevat. Pel que fa a l’Estat espanyol, tant Madrid com el País Basc són els territoris amb més professionals dedicats a la ciència i la tecnologia.

 

S’ha fet molt complicat obtenir dades de la indústria de la realitat augmentada per territoris. Encara menys es disposa d’un estudi del sector homogeneitzat amb altres regions d’Europa. A continuació es descriu els resultats d’una enquesta publicada per The App Date, un mità dedicat a temes tecnològics.

Estat de la indústria de la realitat virtual a l’Estat espanyol

La realitat virtual és una indústria amb un potencial de creixement molt alt. Les projeccions mundials per a l’any 2018 són doblar el volum de facturació, des dels 5.700 milions de dòlars, fins els 11.800 l’any 2018. Poques indústries poden projectar aquesta capacitat de creixement. És interessant accentuar que aquest creixement passa sobretot per l’explotació de la realitat virtual via dispositius mòbils.

 

Ara bé, el sector té una concentració de facturació als Estats Units i Anglaterra. Així, a l’Estat espanyol tan sols s’han facturat al voltant de 45 milions d’euros el darrer 2016. Aquesta facturació es concentra principalment en moltes empreses petites tecnològiques de recent creació (‘start-ups’), que facturen menys de 300.000 d’euros l’any. De 150 empreses que es calcula hi ha a l’Estat espanyol dedicades a la realitat virtual, tan sols 15 sobrepassen els 2 milions d’euros de facturació anual.

 

 

Cal destacar que un 74% de les empreses del sector tenen menys de 10 treballadors.

 

Finalment, si es parla dels projectes de realitat virtual en concret, es calcula que s’han pressupostat uns 500 projectes que es dediquen principalment al sector de l’entreteniment (un 23%), la publicitat (22%) i el turisme (17%).

 

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.