La taxa d’atur de l’Euram, 4 punts per sota de la de l’Estat espanyol


Malgrat trobar-se per sota de la mitjana europea, l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) presenta uns valors més positius pel que fa a l’atur que l’Estat espanyol. Segons les darreres dades disponibles a Eurostat, dades de l’any 2016, les taxes d’atur a l’Euram están per sota de les de l’Estat espanyol. La resta d’Europa (i sobretot Alemanya) manté unes taxes acceptables al voltant del 7-10%. Val a dir que les regions que es presenten són les més desenvolupades econòmicament de cada país (Itàlia, França i Alemanya).

Concretant xifres, l’Euram presenta una taxa d’atur entre la franja d’edat dels 15-74 anys que es troba 4 punts per sota de la de l’Estat espanyol i 7 punts per sobre de la d’Europa. Les xifres més preocupants es troben entre els més joves, on la taxa d’atur en el cas de l’Euram s’eleva al 37,7% enfront del 18,7% europeu. Cal remacar que la xifra de l’Estat espanyol està 8 punts per sobre de la de l’Euram. Si ens fixem amb les altres regions d’Europa, destaquen les baixes xifres de les regions alemanyes on les taxes d’atur entre els joves estan entre el 6% i el 12%, per sota de la mitja europea.

Font: Eurostat

Pel que fa als percentatges de població activa, l’Euram presenta xifres similars a les de l’Estat espanyol i no gaire allunyades de les europees, al voltant del 65%. Si diferenciem la dada per sexes, s’observa com a l’Euram en els cas de les dones els percentatges són uns 10 punts inferiors als dels homes. El mateix patró s’observa, en general, en les altres regions d’Europa analitzades. Destaquen els percentatges de Londres i Stuttgart per sobre de la mitjana europea, uns 10 punts en el total, malgrat que mantenen la diferència entre homes i dones com la resta de regions.


Font: Eurostat

 

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.