L’Euram aporta un 37% del PIB estatal


A continuació presentem una primera sèrie de xifres representatives de l’evolució de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) en els darrers anys. S’analitza el producte interior brut, el nombre d’empreses, el mercat laboral i la inversió estrangera.

Producte Interior Brut

El PIB de l’Euram suposa al voltant d’un 37% del total del PIB de l’Estat espanyol. Atenent a les darreres dades disponibles, pel conjunt del territori Euram s’observa el pes que representen cadascun dels territoris en el total. Catalunya es trova en primer lloc, un 60%, seguida del País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord I Andorra, respecte el total de l’Euram.

 

Font: Institut Nacional d’Estadística, Departament d’Estadística d’Andorra, Institut Nacional d’Estadística i dels Estudis Econòmics

* Referents a tot el Llenguadoc-Rosselló (falten dades específiques pels Pirineus Orientals)
(A) Estimació avançada
(1ª E) Primera estimació

n.d. no disponible

En referència al PIB per càpita s’observa com la mitjana de l’Euram està un 13% per sobre de la total de l’Estat espanyol.

Font: Institut Nacional d’Estadística, Departament d’Estadística d’Andorra, Institut Nacional d’Estadística i dels Estudis Econòmics

* Referents a tot el Llenguadoc-Rosselló (falten dades específiques pels Pirineus Orientals)
(1ª E) Primera estimació

Nombre d’empreses

Les empreses de l’Euram representen al voltant del 30% del total d’empreses de l’Estat espanyol. Catalunya es troba en primera posició seguida del País Valencià, les Illes Balears i Andorra. Per la Catalunya Nord les darreres dades disponibles són per 2011 i suposa un total de 37.402 empreses, un 3,6% sobre el total de l’Euram. No s’observen variacions destacables en el període analitzat. La tendència de l’Euram segueix la de l’Estat espanyol.

 

Font: Institut Nacional d’Estadística, Departament d’Estadística d’Andorra

 

Font: Institut Nacional d’Estadística, Departament d’Estadística d’Andorra

 

Mercat laboral

L’Euram presenta uns valors més positius pel que fa a l’atur que l’Estat espanyol, 8 punts per sota segons les darreres dades d’Eurostat. Concretant xifres, l’Euram presenta una taxa d’atur entre la franja d’edat dels 15-74 anys que es troba 4 punts per sota de la de l’Estat espanyol. Pel que fa als percentatges de població activa, l’Euram presenta xifres similars a les de l’Estat espanyol, al voltant del 65%. Si diferenciem la dada per sexes, s’observa com a l’Euram en els cas de les dones els percentatges són uns 10 punts inferiors als dels homes.

Font: Eurostat

Inversió estrangera

El pes de la inversió estrangera a l’Euram sobre la resta de l’Estat espanyol augmenta progressivament des d’un 20,5% el 2014 fins a un 23,8% el 2016. Això implica una inversió bruta estrangera de 4.130 milions l’any 2014 fins a 5.583 milions el 2016. Per territoris de l’Euram, Catalunya concentra la major part de la inversió (al voltant del 80% de la inversió extrangera a l’Euram).

Font:  Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat

 

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.