L’Euram concentra un 6,1% del teixit empresarial europeu


L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) concentra 1.062.759 d’empreses (dades del 2014), el que representa un 6,1% de les empreses europees i un 31% de les de l’Estat espanyol. Aquestes es troben sobretot en el sector del comerç i reparació de vehicles (270.308 empreses) i de professionals, científics i tènics (200.640), tant a l’Euram, com a l’Estat espanyol (845.516 i 607.647 empreses per cada sector respectivament) i la Unió Europea (4.115.492 i 3.258.702).

Si es tenen en compte els diferents territoris de l’Euram, Catalunya concentra amb 584.938 empreses, la major part del teixit empresarial (un 55%), seguit del País Valencià amb 340.657 (32%), Illes Balears amb 99.143 (9,3%), Catalunya Nord amb 30.681 (2,89%) i Andorra amb 7.340 (0,7%). Pel que fa als sectors d’activitat, tant el comerç i reparació de vehicles com el de professionals, científics i tècnics son importants a cada territori, si bé a Andorra s’accentua especialment l’allotjament i restauració, amb un 30% de l’activitat econòmica concentrada en aquest sector, just per sota del comerç, que en representa un 36,5%.

 

Nombre empreses copy

 

El següent gràfic mostra el percentatge d’empreses dedicades a cada sector, fent una comparativa entre Euroregió de l’Arc Mediterrani, Estat espanyol i Europa. Com s’observa, no hi ha diferències importants entre els tres territoris, si bé Europa demostra més pes al sector industrial (un 9% de les empreses s’hi dediquen) envers un 6% tant de l’Euram com de l’Estat espanyol. Per contra, aquests darrers mostren percentatges més elevats tant al sector d’allotjament i restauració (el turisme és un sector especialment important d’aquestes economies) i de transport i emmagatzematge.

 

Perc_sectors

 Font: Eurostat

Quant a la mida de les empreses (nombre de treballadors), s’observen unes xifres molt homogènies tant per l’Euroregió de l’Arc Mediterrani, com l’Estat espanyol. En canvi, Europa sembla concentrar una major part del teixit empresarial en professionals autònoms (un 63,2% del teixit empresarial correspon a empreses de “0” treballadors l’any 2014). Aquest percentatge és relativament més baix en el cas de l’Euram (un 57,7%) i l’Estat espanyol (un 56,6%), però sembla que existeix una tendència positiva cap a aquest tipus d’ocupació (en tots els casos, el pes d’aquests professionals era lleugerament més reduït l’any 2010 en comparació amb el 2014). Per altra banda, tant l’Euroregió de l’Arc Mediterrani com l’Estat espanyol concentren més empreses al tram de 1 a 9 treballadors (un 38,5% i un 39,8% respectivament) que Europa (un 32,2%).

Nombre empreses_treballadors copy

 

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.