L’Euram manté el lideratge en el sector tèxtil


El sector tèxtil a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) representa el 77,5% del total de la facturació del sector a l’Estat espanyol, segons les darreres dades publicades per l’INE. El sector tèxtil està definit segons la codificació CNAE-2009 i inclou el següent: preparació i filat de fibres tèxtils, fabricació de teixits tèxtils, acabat de tèxtils i fabricació d’altres productes tèxtils.

Atenent a les dades, s’observa com els principals percentatges de xifra de negoci sobre el total del sector tèxtil a l’Estat espanyol corresponen a Catalunya, amb un 47,2% i el País Valencià, amb un 29,6%. Les facturacions en milers d’euros són de 2.583.753 i 1.620.295, respectivament. Les Illes Balears es troben a la tretzena posició amb un 0,7% i una facturació en milers d’euros de 39.517. L’Euram va facturar en aquest sector 4.243.565 miler d’euros, un 77,5% del total de la facturació del sector tèxtil a l’Estat espanyol.

Font: Estadística industrial d’empreses: Sector Industrial. Any 2015. INE

Atenent al nombre de locals, l’Euram aglutina el 55,3% del total de locals del sector tèxtil de l’Estat espanyol. En el rànquing s’observa com Catalunya i el País Valencià ocupen les primeres posicions, amb 1.654 i 1.441 locals respectivament que suposen el 28,2% i el 24,6% sobre el total del sector tèxtil de l’Estat. Les Illes Balears ocupen el nové lloc en el rànquing amb 148 locals i un percentatge sobre el total de l’Estat del 2,5%.

Font: Estadística industrial d’empreses: Sector Industrial. Any 2015. INE

Quant a les despeses en sous i salaris, l’Euram representa el 76,1% del total de la despesa del sector a l’Estat espanyol. De nou, a les primeres posicions es troben Catalunya i el País Valencià, amb un 47,3% i un 27,9% respectivament. Les Illes Balears ocupen la tretzena posició amb un 0,9%.

Font: Estadística industrial d’empreses: Sector Industrial. Any 2015. INE

 Finalment, s’analitza el número de persones ocupades. S’observa com segons les darreres dades disponibles, el % d’ocupats del sector tèxtil de l’Euram respecte a l’Estat espanyol arriba al 72%. Catalunya suposa el 38,9% amb 15.632 ocupats i el País Valencià el 30,0% amb 12.050 ocupats. Les Illes Balears es troben a la sisena posició amb un percentatge del 3,2% sobre el total del sector a l’Estat espanyol, 1.277 persones ocupades.

Font: Estadística industrial d’empreses: Sector Industrial. Any 2015. INE

 

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.