L’Euram representa el 18,1% de les exportacions de l’Estat espanyol al nord d’Àfrica


L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) disposa d’una economia oberta sobretot a la Unió Europea. Quan es parla de relacions comercials, ja siguin de l’Estat espanyol o de l’Euram, s’acostuma a pensar generalment en transaccions econòmiques amb la resta del continent europeu (amb França i Alemanya com a principals mercats internacionals). Ara bé, altres països igual de propers també representen una bona part del comerç internacional del territori. Aquesta anàlisi posa èmfasi en les relacions comercials entre l’Euram i el nord d’Àfrica, detallant les exportacions i importacions per sector econòmic dels darrers 10 anys.

Negoci de l’Euram amb el nord d’Àfrica

La següent figura resumeix les exportacions del conjunt de l’Euram amb Marroc, Tunísia, Algèria, Egipte i Líbia. El sector amb més exportacions és el de les semimanufactures. En particular, aquest sector inclou productes químics (des de medicaments fins a plàstic), acer, ferro, altres metalls i altres semimanufactures. L’increment de les exportacions (veure línia morada) es concentra en el subsector de productes químics i en particular en els productes plàstics. L’altre gran sector exportador és el de béns d’equip. En aquest cas es tracta principalment de maquinària industrial, que també ha experimentat un augment continuat els darrers anys.

 

Font: Datacomex

Pel que fa a les importacions, hi predomina el sector energètic (amb Algèria com a principal país exportador). La davallada experimentada a partir del 2015 té l’explicació en la baixada significativa que va experimentar el preu del petroli (la principal font energètica que s’importa) als mercats internacionals. Malgrat tot, s’observa com el volum (més de 500 milions d’euros l’any 2016) continua sent elevat, fruit de la dependència energètica de les economies europees amb les primeres matèries.

 

Font: Datacomex

La segona font principal d’importació són les manufactures de consum (principalment tèxtil i confecció), que s’han mantingut relativament estable en els darrers 10 anys.

El comerç de l’Euram i l’Estat espanyol

Si es comparen les exportacions i importacions amb el nord d’Àfrica de l’Euram i les de l’Estat espanyol, s’observa com, tret del volum en milions d’euros (òbviament superior en el cas de l’Estat), no hi ha diferències rellevants en el tipus de productes que s’importn o exportn (el percentatge per sector d’activitat és generalment similar entre ambdós territoris). L’Euram representa un 18,1% de les exportacions de l’Estat cap el nord d’Àfrica (2.253 sobre 12.449,91 milions d’euros) i un 14,2% de les importacions.

 

 

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.