L’Euram supera els 3 alumnes per ordinador als centres educatius no universitaris


L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) presenta bons indicadors quant a l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) als centres educatius no universitaris.

Segons les darreres dades publicades per la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el curs 2014-2015 el nombre mitjà d’alumnes per ordinador destinat a tasques d’ensenyament i aprenentatge es de 3 i es manté estable respecte al curs anterior. Per als centres públics la xifra és 2,8 i per els privats 3,9, tal i com s’observa a la Taula 1. 

Per Comunitat Autònoma, la dada presenta força diferències, donant-se les proporcions més baixes a Extremadura (1,6) i al País Basc (1,7), mentre en d’altres comunitats com ara Múrcia, Madrid i el País Valencià superen els 5 alumnes per ordinador. Catalunya supera els 3 alumnes i a les Illes Balears el rati és de 2 alumnes per ordinador. L’Euram  supera els 3 alumnes per ordinador i està 1,19 vegades per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol.

Taula 1. Nombre mitjà d’alumnes per ordinador destinat a tasques d’ensenyament i aprenentatge per titularitat de centre

Font: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

A la Taula 2 es presenten dades del percentatge de centres amb connexió wifi a Internet. El 86,8% dels centres tenen habilitada connexió sense fils a Internet i és del 85,7% als centres públics i del 90,1% en els centres privats. Als centres públics, als d’educació primària el percentatge és 84,4% i als d’educació secundària i FP és 89,0%. En relació al curs 2013-14 la connexió wifi s’ha incrementat a tots els tipus de centres i aquesta diferència és per al total de 3,7 punts percentuals. A gairebé totes les comunitats autònomes es troba bastant generalitzada la connexió wifi i en diversos casos està estesa a la pràctica totalitat dels seus. Per exemple és el cas d’Astúries (99,5%), Galícia (98,5%), Andalusia ( 98,0%) i el País Basc (98,0%). L’Euram es troba en el 87,4% i està lleugerament per sobre (1,01 vegades) de la mitjana de l’Estat espanyol.

Taula 2. Percentatge de centres amb connexió wifi a Internet per titularitat de centre

Font: Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

 

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.