L’Euroregió de l’Arc Mediterrani se situa entre la tercera i quarta regió a Europa en pes de l’activitat agroalimentària


La indústria agroalimentària és una peça clau per a l’Europa del segle XXI. A continuació presentem indicadors que ajuden a situar el potencial de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) a l’entorn europeu: número d’unitats locals, nombre de persones ocupades a la indústria agroalimentària i el pes d’aquestes sobre el total d’ocupació industrial als diferents territoris. Es presenten també dades més detallades del territori de l’Euroregió, així com una comparativa amb la resta de l’Estat espanyol i un apunt sobre l’agricultura ecològica com a tema d’interès creixent.

La indústria agrolimentària a Europa

L’Euram, se situa entre la tercera i quarta regió a Europa en pes de l’activitat agroalimentària. Atenent al número d’unitats locals (espais físics dedicats a la indústria, per exemple, tallers, fàbriques, magatzems, oficines, etc.), l’any 2012 a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani s’hi concentren 9.845 espais dedicats a la indústria i, en conseqüència, és la quarta regió amb més infraestructures d’aquest tipus a Europa. Per la seva banda, Berlín s’erigeix com el principal pol. Tot i una disminució gradual els darrers anys, la regió de Berlín aglutina més de 12.000 unitats locals. En segon lloc se situa La Bretanya i Pays de Loire (França Occidental), amb 11.293 unitats locals dedicades, en gran part, a la producció i manipulació d’aliments carnis.

Unitats-locals

Font: Eurostat. Structural Business Statistics

L’agroalimentària és una de les principals indústries europees en generació de llocs de treball. L’Euram s’erigeix com el tercer pol important de la indústria en creació d’ocupació, ja que recupera part del terreny perdut el 2011. L’any 2012 ocupa 120.839 persones. De manera similar, les regions Nord Est i Nord Oest d’Itàlia, juntament amb Berlín, mostren valors molt propers als 120.000 llocs de treball. La regió de França occidental (Bretanya i Pays de Loire) és on més se n’observen, amb 152.003 empleats l’any 2012.

Persones_ocupades

Font: Eurostat. Structural Business Statistics

Finalment, Eurostat proporciona la ràtio de treballadors a la indústria agroalimentària en funció dels treballadors totals als diferents sectors industrials. L’Euroregió de l’Arc Mediterrani, de nou, es troba en una quarta posició, i assoleix el 20,14% de l’ocupació industrial dedicada a la indústria manufacturera a l’any 2012

Ocupacio_industrial

Font: Eurostat. Structural Business Statistics

La indústria alimentària a l’Euroregió de l’Arc Mediterani

Presentem dades més detallades del territori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani, així com una comparativa amb la resta de l’Estat espanyol.

La indústria alimentària ha patit les conseqüències de la crisi, igual com altres sectors de l’economia de l’Euram. Malgrat la reducció del nombre d’empreses des de l’any 2008, el seu  pes sobre el total de la indústria alimentària de l’Estat espanyol és considerable: al voltant d’un 33%. Cal destacar que la reducció del nombre d’empreses que s’observa els darrers dos anys (2013 i 2014) és deguda a que no s’han trobat dades disponibles per a la Catalunya Nord. Per tant, no són representatives respecte els altres anys (2008-2012) on el percentatge com hem comentat es manté al voltant del 33%. Per homogeneïtzar les dades de les diferents bases utilitzades, la indústria alimentària es defineix com alimentació, begudes i tabac.

nombre-dempreses

Font: INE, INSEE i Departament d’Estadística d’Andorra

La indústria alimentària de l’Euram suposa un 30,9% de l’ocupació del total del sector a l’Estat espanyol a l’any 2013. Cal destacar Catalunya amb un percentatge del 21%, seguida del del País Valencià amb un 8,6%, les Illes Balears amb un 1,1,% i Andorra amb un 0,1%. No s’han trobat dades consistents amb la classificació per a la Catalunya Nord.

persones-ocupades2

Font: INE i Departament d’Estadística d’Andorra.

Com a tercera dada d’interès presentem la xifra de negocis. La indústria alimentària de l’Euram suposa un 32,7% del volum total de negoci del sector pel conjunt de l’Estat espanyol l’any 2013. A Catalunya suposa un 23,7%, al País Valencià un 8,4% i a les Illes Balears un 0,6%. No s’han trobat dades consistents amb la classificació per a Andorra i la Catalunya Nord. S’observa una tendència lleugerament positiva els darrers anys, i no s’observa una davallada important com a conseqüència de la crisi. La xifra de negoci de les empreses de la indústria alimentària de l’Euram ha incrementat un 3,6% a l’any 2013 respecte l’any 2008.

xifra-negocis-def

Font: INE. Dades en milers d’euros. 

L’agricultura ecològica a l’Euroregió de l’Arc Mediterani

Cal destacar l’interès creixent per l’agricultura ecològica. L’Euram representa un 17,2% del total d’establiments dedicats al cultiu ecològic. Malgrat tot, la representativitat d’empreses de l’Euroregió sobre el total de l’Estat espanyol varia molt significativament en funció de l’activitat realitzada. Així, en l’activitat de ramaderia ecològica, l’Euram tan sols representa un 2% del total de l’Estat, mentre que destaquen les activitats d’importació i exportació amb un 60% i un 55,1% respectivament, sobretot, gràcies a Catalunya i el País Valencià.

número de productors, comercialitzadors i altres per CCAA agricultura ecologica

Font:  Agricultura Ecològica. Estadístiques 2013Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Si es consideren el número d’hectàrees d’agricultura ecològica conreades per Comunitat Autònoma, s’observa com l’Euroregió de l’Arc Mediterrani concentra només un 10,5% del total de l’Estat espanyol, amb 169.547 hectàrees. Cal tenir que compte que a Andalusia i Castella-La Manxa s’hi cultiven 806.727 i 290.424 hectàrees de cultiu ecològic. En conclusió, sembla que els territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani es dediquin més a activitats de valor afegit, com ara la importació/exportació dels aliments ecològics o la pròpia comercialització (un 58% dels majoristes del sector està a l’Euram segons la taula superior), que no pas  a l’activitat pròpiament recol·lectora.

Hectarees agricultura ecològica

Font:  Agricultura Ecològica. Estadístiques 2013Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.