El Regne Unit concentra 3 de les 5 regions més competitives de la UE


És ben sabut que el desenvolupament regional és desigual en el sí dels països i en el sí de la pròpia Unió Europea. Diferents factors es desenvolupen de manera desigual, des d’institucions regionals, fins a cultures, passant per la pròpia orografia. Es presenten tres indicadors macroeconòmics per posar de manifest aquesta diferència entre regions europees i, alhora, emfasitzar la situació de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) quant a PIB per càpita, població activa i competitivitat.

Es fa evident que els països nòrdics i l’Europa central assoleixen uns nivells de riquesa per sobre de la resta de països. El PIB per càpita de la majoria de regions d’Alemanya (Oest), Holanda, Suïssa i països nòrdics és superior al 10% de la mitjana europea (ombrejat blau del mapa). Per contra, les regions de la Mediterrània es troben generalment per sota de la mitjana (ombrejat rosa del mapa), amb excepció del País Basc, Navarra, La Rioja, Catalunya, Aragó i Madrid, les úniques regions espanyoles amb PIB per càpita superior a la mitjana de la UE.

 

Font: Eurostat

L’índex de competitivitat regional (de 2016) està molt correlacionat amb la mesura de PIB per càpita. Així, a la Unió Europea se li posa una referència de 0. Regions de color rosa es troben per sota del 0 i regions de color verd, per sobre. Malauradament, l’Euram es troba en tots els seus territoris per sota de la mitjana Europa, amb el País Basc i Madrid representant les úniques dues regions espanyoles que es troben per sobre de la mitjana europea en l’índex de competitivitat.

 

Font: Eurostat

La publicació The EU Regional Competitiveness Index 2016 desglossa de manera més extensa aquest índex, i situa la regió de Londres i Oxford com les dues més competitives de la UE. Utrecht, Estocolm i Surrey es troben en tercera, quarta i cinquena posició respectivament. Per contra, els territoris menys competitius són la Guaiana francesa, sud-est de Romania, Anatoliki, Sterea (dos regions gregues) i Severozapaden (Bulgària).

Pel que fa al total de població activa, els països amb menys percentatge de població activa són els nòrdics, Regne Unit i França (tons clars al mapa), amb ratios de població activa sobre total de població inferiors al 57,5%. Els tons més foscos representen percentatges més elevats de població activa i es troben sobretot a països de l’Est d’Europa (Polònia, Romania, Bulgària, Turquia). L’Estat espanyol té encara uns percentatges superiors a la mitjana europea (situada en un 60,2% de població activa), sobretot en algunes regions centrals i sud de l’Estat.

Font: Eurostat

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.