Els nous reptes del sector públic local després de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’ Administració Local