Informe sobre la participació dels ens locals de Catalunya en els tributs de l’Estat: anàlisi del model i propostes de millora


28/06/2017

La Federació de Municipis de Catalunya, FMC, presenta l’Informe sobre la participació dels ens locals de Catalunya en els tributs de l’Estat: anàlisi del model i propostes de millora, on els objectius son:

a. Analitzar la participació dels ens locals de Catalunya en els ingressos de l’Estat, tant pels ens subjectes al model de cessió d’impostos com al de variables, que inclou la diagnosi del model actual, referit a la liquidació de l’exercici 2013, fent especial referència a l’impacte dels canvis normatius en l’índex d’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat (ITE).

b. Identificar les febleses i els punts de millora de la participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat.