El sector agroalimentari a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani

 

El paper de les institucions de govern europees ha estat fonamental en la reorganització del sector agroalimentari. Avui, la Unió Europea manté en la política agrària un dels seus puntals econòmics més importants. I no tan sols perquè, l’agroalimentari, continua sent un sector fonamental en el conjunt de les regions europees -en el que compten tant allò primari com la transformació industrial i la distribució comercial-, sinó pel fet que tot el seu volum econòmic es produeix en un context de creixement econòmic i elevada complexitat en l’estructura d’uns consumidors mundialitzats. En aquest sentit, és especialment rellevant el creixement continu de reptes en el sector de la logística i en el transport (com ho demostra l’interès de les economies de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani per incrementar el transport de les mercaderies agroalimentàries en el corredor mediterrani ferroviari). Els replantejaments d’alguns debats i la construcció d’espais per a la col·laboració entre territoris és una estratègia, en qualsevol cas, que s’emmarca en aquesta conjuntura descrita.

L’ Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa presenta la jornada de debat sobre el sector agroalimentari de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Les intervencions, ponències i taules d’aquest programa aborden qüestions derivades de sessions tècniques realitzades durant el 2016 i el 2017 a Palma, València i Barcelona. En aquestes, hi han participat tècnics, investigadors i representants d’organitzacions del sector. El primer tema dels treballats en les sessions ha estat la sobirania alimentària; un tema que en aquesta jornada analitzem en relació amb les possibilitats dels models d’agricultura mediterrània en el context de la globalització econòmica. Un segon tema el constitueix la política agroalimentària comunitària, el debat sobre l’adequació de les línies estratègiques dictades per Brussel·les i la seua conveniència, o no, envers les necessitats de les principals produccions agràries que es troben a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram). En tercer lloc, introduïm el debat sobre la política del sector pesquer a la Unió Europea. Amb un litoral compartit de vora 1.200 quilòmetres, els interessos pesquers de les flotes balear, catalana i valenciana són bastant semblants. Entre els principals reptes del sector des de la perspectiva de la sostenibilitat es compten el manteniment de la pesca extractiva i l’increment de l’activitat de l’aqüicultura. Finalment, la quarta temàtica que plantegem per al debat d’aquesta jornada la constitueix l’àrea d’Investigació i innovació. Els territoris de l’Euram compten amb una base de centres de recerca públics i privats, i amb nombrosos agents que comparteixen el coneixement i promouen activitats innovadores i d’investigació. Encara manquen, però, els mecanismes suficients per a millorar els mecanismes de cooperació territorial que permeten l’increment del valor basat en el coneixement.

Programa

 

9.30h  Inauguració

  • Antoni Serra Ramoneda, president de l’Institut Ignasi Villalonga d’economia i empresa
  • Francisco Rodríguez Mulero, secretari autonòmic d’agricultura de la Generalitat Valenciana

 

9.45h -10.30h  Conferència d’obertura

Globalització econòmica i models per a l’agricultura mediterrània

José María García Álvarez – Coque, catedràtic d’economia aplicada, professor d’economia  agrària  i coordinador del Grup d’Economia Internacional de la Universitat Politècnica de València

 

10.30h -  11.30h Taula 1

Quina Política Agrària Comuna necessita l’Euram?

  • Mateu Ginard, director general d’agricultura i ramaderia del Govern Balear
  • Oriol Anson, director general de desenvolupament rural de la Generalitat de Catalunya
  • Maite Cháfer, directora general de desenvolupament rural i PAC de la Generalitat Valenciana

 

11.30h- 12.00h Pausa

 

12.00h – 13.00h Taula 2

Quina política pesquera necessita l’Euram? 

  • Roger Llanes, director general d’agricultura, ramaderia  i pesca de la Generalitat Valenciana
  • Sergi Tudela, director general de pesca i afers marítims de la Generalitat de Catalunya
  • Juan  Mercant,  director general de pesca i medi marí del Govern de les Illes Balears

 

13.00h – 14.00h  Taula 3

Adaptació de la innovació i investigació agrària a les demandes de la societat

  • Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya
  • Enrique Moltó, director de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries

 

14.00h Cloenda