“Catalunya és la comunitat autònoma amb la que més comercia el País Valencià”


16/06/2017 | Gracia Cicuéndez Martí, Unitat d’Intel·liència i Anàlisi de la Cambra de Comerç de València

Gracia Cicuéndez Martí

– Com es valora la relació comercial entre la Comunitat Valenciana i Catalunya d’acord amb el flux en mercaderies?

– Catalunya és la comunitat autònoma amb la que més comercia el País Valencià. Malgrat això, en els últims 20 anys s’ha produït una continuada pèrdua de pes d’aquestes relacions comercials en el conjunt del comerç interregional valencià, atès que passa de representar prop del 30% el 1995 al 17% el 2014, en favor d’altres comunitats autònomes limítrofes (Múrcia, Balears) i, sobretot, Madrid. És a dir, s’ha produït una diversificació de l’origen i destinació del comerç de les empreses valencianes en el mercat nacional.

– Quines necessitats i possibles millores requereix la relació comercial entre el País Valencià i Catalunya?

– La millora de les infraestructures de comunicació (ferrocarril, autovies, nusos logístics) entre les dues comunitats autònomes és clau per facilitar i dotar de major eficiència a les relacions comercials, però també ho és la cooperació i col·laboració entre els diferents agents que intervenen en l’activitat econòmica (administració pública, empresaris, associacions, institucions, universitats, etc ..), atès que la generació de sinèrgies implica major riquesa i creixement, no només per a les dues comunitats autònomes sinó també per a la resta del Corredor Mediterrani.

 


Sobre l'autor

Gracia Cicuéndez Martí, Unitat d’Intel·liència i Anàlisi, del Departament d'Internacional de la Cambra de Comerç de València.