“Hem de fer front comú davant el govern de l’Estat perquè les infraestructures es mesurin per la seva repercussió a les regions”


01/03/2017 | Marc Pons, conseller de Territori, Energia i Mobilitat de les Illes Balears

Marc Pons intervé a la Jornada internacional L’hora de les decisions, que se celebra el 2 de març de 2017 al Palau de Congressos de València.

Marc Pons

– Quines són les polítiques que es podrien emprendre de forma alineada en infraestructures i mobilitat a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani?

 – El desenvolupament econòmic i social d’una regió està intrínsecament lligat a la capacitat de mobilitat de persones i mercaderies, tant dintre del territori com amb la resta del seu entorn.

Les polítiques de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani han de tenir en compte el progrés en la connectivitat, amb bones infraestructures, mesures compensatòries que garanteixin equitat en l’accessibilitat en el tràfic de passatgers i de mercaderies i la millora en les noves tecnologies de la comunicació, com a elements clau per enfortir econòmica i socialment una regió. Es tracta de desenvolupar polítiques dirigides a assegurar la igualtat de totes les regions i lluitar per comptar amb sistemes que permetin una mobilitat en igualtat de condicions.

Les Balears, Catalunya i País Valencià tenim en comú unes infraestructures aeroportuàries amb un important pes específic respecte del conjunt de l’Estat, tant pel volum de viatgers com pel de mercaderies.

De la mateixa manera, tots tres compartim la manca de capacitat de participació en la presa de decisions d’aquestes infraestructures que, en el cas concret dels territoris insulars, a més, són la principal porta d’entrada i sortida de la regió.

Situació similar es produeix en els ports d’interès general, sobre els quals la nostra participació com a comunitats autònomes és mínima.

Els membres de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani necessitam establir lligams entre nosaltres per fer front comú davant el Govern de l’Estat i reclamar que les nostres infraestructures siguin mesurades per les repercussions que tenen damunt les regions, i no únicament pel seu rèdit econòmic. I per tant, que ens donin entrada a la participació en les mateixes mitjançant un sistema de cogestió en el qual la pressa de decisions es faci ponderant el pes que sobre el desenvolupament dels nostres respectius territoris, tant econòmic com social.

En el cas concret les Illes Balears, la nostra condició insular descarta altres tipus de sistemes de comunicació i mobilitat, diguem-ne més “convencionals”, com és el transport terrestre tipus carretera o ferrocarril, per connectar-nos amb la resta de l’entorn, amb els nostres veïnats amb els quals, a més, tant tenim en comú.

I en aquest sentit, esperam que dins el marc de l’EURAM recolzin les nostres reivindicacions davant la Unió Europea per a la millora d’altres tipus de connexions amb el continent alternatius als terrestres per situar-mos en condicions d’igualtat en el mapa europeu de la connectivitat, com ara, la connectivitat marítima, l’aèria, la tecnològica i fins i tot l’energètica.

– Es pot parlar avui de resultats visibles amb impacte en la ciutadania  a mig termini? 

– Sense dubte, les millores derivades de la cogestió de les infraestructures de mobilitat han de suposar beneficis per a la ciutadania de cada regió perquè permetrà incloure conceptes en la gestió que tinguin en compte elements més enllà dels beneficis econòmics els quals, avui per avui, no reverteixen en els territoris als quals estan ubicades aquestes infraestructures

Què suposaria per a les Illes Balears integrar-se al Corredor Mediterrani?

– Esperam poder-nos-hi integrar. D’aquesta manera ens podrem beneficiar de les inversions en matèria de transports que atorga Europa i a les quals actualment no podem accedir, tot i la nostra situació de desavantatge en mobilitat respecte dels territoris continentals.

De manera paral·lela, continuam fent feina a través de la Comissió d’Illes de la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes (CRPM) per a que, de cara a 2020, les illes puguin aconseguir algunes de les seves demandes històriques, com són, mesures de suport al fet insular.

L’Estat s’hauria de posar al capdavant d’aquestes reivindicacions i creiem que l’impuls en el si de l’Euram ha de ser també part de l’estratègia que ens permeti situar-mos en condicions d’igualtat en el mapa de la connectivitat d’Europa.

En definitiva, esperam poder coordinar iniciatives i estratègies que ens permetin una millora en la connectivitat a través de la nostra presència als principals canals de comunicació i de transports de la Mediterrània.


Sobre l'autor

Marc Pons, conseller de Territori, Energia i Mobilitat de les Illes Balears.