Vila-Real presenta la xarxa empresarial de l’EURAM


01/10/2014 | Joan Torrent-Sellens

Joan Torrent-Sellens, professor d’estudis d’economia i empresa de la UOC, ens defineix el concepte de empresa xarxa i ens presenta uns gràfics pel cas català.

WP_20140925_010L’empresa xarxa és la forma estratègica, organitzativa i productiva característica, típica, de l’economia del coneixement. És la forma empresarial que millor s’adapta als nous requeriments d’innovació i de generació de valor, a través dels usos intensius de les TIC i dels fluxos d’informació, comunicació i coneixement. L’empresa xarxa és la forma bàsica de competència empresarial a l’inici del segle XXI.

Operativament, és possible definir a l’empresa xarxa com la forma organitzativa construïda al voltant d’un projecte de negoci, que resulta de la cooperació entre els diferents components de l’interior o de vàries empreses, que opera en xarxa durant el període de duració d’un projecte de negoci, i que reconfigura les seves xarxes per dur a terme cada projecte.

Aquest model d’estratègia i d’organització empresarial basat en la descentralització en xarxa de les línies de negoci (xarxa de negocis): i) s’orienta cap un sistema de configuració variant de cooperació i competència; ii) sorgeix del procés de descentralització de l’activitat empresarial (xarxa d’empreses); iii) es basa en la interconnexió en xarxa a dins i a fora de l’empresa; i iv) es fonamenta en un potent instrument tecnològic, les TIC.

En el context de l’empresa xarxa, l’èxit competitiu depèn de quatre factors bàsics. Primer, de la generació de coneixement i del processament de la informació i la comunicació amb eficàcia. Segon, de l’adaptació a la geometria variable de l’economia global. Tercer, de ser prou flexible com per canviar els seus mitjans (combinacions de factors de producció) amb tanta rapidesa com canvien les seves finalitats (productes i mercats), sota l’efecte del ràpid canvi cultural, tecnològic i institucional. I, quart, d’innovar, quan la innovació es converteix en l’instrument clau de la competència.

 A continuació es presenten una sèrie de taules al voltant de l’empresa xarxa a Catalunya, en especial els resultats de la investigació sobre les noves xarxes de generació de valor a l’empresa catalana creada en temps de crisi (2008-2011).

La Taula 8 dona inforamió sobre l’estructura formativa del nou teixit empresarial de Catalunya. El nivell màxim de formació predominant és el que fa referència als estudis secundaris. Dels resultats es depsrén que caldria millorar el % de treballadors que amplien la seva formació.

A la Taula 9 s’observen dades realtives a la innovació al nou teixit empresarial de Catalunya. L’origen de la innovació el trobem en la seva major part en personal propi no destinat a la innovació i destaca la innovació del producte seguida de la del procés i finalment la organitzativa. Els % de cooperació en innovació i els resultats de la innovació encara són molt baixos.

A la Taula 10 es mostren els usos de les TIC a la nova empresa catalana. Per una banda, destaquen els % elevats en el cas d’usos digitals per part del personal com per exemple, el % d’ús d’ordinadors amb conexió a internet, el % de l’ús del correu electrònic d’empresa i el % d’ús dels dispositius mòbils. Per l’altra, els % d’usos d’internet a l’empresa i sobretot les practiques de comerç elèctronic es presenten molt modestos.

Taules article Joan Torrent-Sellens


Sobre l'autor

Joan Torrent-Sellens. Director de la Business School de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i del grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC, i2TIC (http://i2TIC.net). Expert en l'anàlisi de l'economia del coneixement i l'empresa i el treball en xarxa.